Open Close

Trương Đức Hảo

CFO - CEO

CHUYÊN MÔN

ĐIỀU HÀNH - QUẢN LÝ

CÔNG VIỆC CHÍNH

MANAGER - NESA iCAD

Bình Luận

Trương Đức Hảo

Trương Đức Hảo

CFO - CEO

CHUYÊN MÔN

ĐIỀU HÀNH - QUẢN LÝ

CÔNG VIỆC CHÍNH

MANAGER - NESA iCAD

Bình Luận

0

TƯ VẤN ONLINE

Chat hỗ trợ